Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

Innomotion Group B.V.

Valutaweg 8 7051 EA Varsseveld
group@innomotion.eu
+31 315 257 267

Hierna te noemen eigenaar.

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang deze informatie niet gekopieerd, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt wordt. De informatie op deze website alleen worden hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de eigenaar.

Voor de informatie die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de specificaties. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de eigenaar te mogen claimen of te veronderstellen.

De eigenaar streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.